Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Niniejsze pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 1. ADMINISTRATOR – administrator danych osobowych Kupujących, którym jest Sprzedawca.
 2. ADRES POCZTOWY - Szkolenia Karolina Żeglińska, ul. Wenedów 11/7, 64-920 Piła, NIP: 7642048035, REGON: 570501083.
 3. ADRES REKLAMACYJNY I ADRES DO PRZESŁANIA ZWROTÓW:
  Gainzdesire.pl
  ul. Śniadeckich 132 C/6
  64-920 Piła
 4. CENNIK DOSTAW – znajdujące się pod adresem https://www.gainzdesire.pl/pl/i/Dostawa-produktow-fizycznych-formy-i-koszty/4 zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 5. DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://www.gainzdesire.pl/pl/i/Dostawa-produktow-fizycznych-formy-i-koszty/4
 6. DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. KARTA PRODUKTU – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 9. KONSUMENT – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą za pośrednictwem sklepu zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 11. KUPUJĄCY – osoba korzystająca z funkcjonalności sklepu, w tym dokonująca zakupu za pośrednictwem sklepu.
 12. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – adres pocztowy dostawy lub punkt odbioru wskazany
  w zamówieniu przez Kupującego.
 13. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia inna niż przewoźnik obejmie produkt w posiadanie.
 14. PŁATNOŚĆ – dokonywanie zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
 15. PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 16. PRODUKT – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu.
 17. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu.
 18. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UEL119 z 4.05.2016 r. str. 1).
 19. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod adresem www.gainzdesire.pl
 20. SPRZEDAWCA:
  Karolina Żeglińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Szkolenia Karolina Żeglińska”, adres: ul. Wenedów 11/7, 64-920 Piła, NIP: 76-42-048-035, REGON: 570501083, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
  o działalności gospodarczej, KONTO BANKOWE: 38 1140 2004 0000 3502 8007 4421, e-mail: szkolenie.wiedza@gmail.com
 21. UMOWA – umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu.
 22. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania produktu, dane Kupującego a zmierzające
  bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedawca oferuje dostawę zakupionych w sklepie produktów wyłącznie na terenie Polski.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: potwierdzenia zamówienia, potwierdzenia płatności.
 6. Sprzedawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 7. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną
  usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. Sprzedawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z Internetu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach (wymagania techniczne): IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja
  10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek:
  Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu gainzdesire.pl należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło
  są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania
  konta w sklepie. Kupujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje konto poprzez panel klienta. W przypadku usunięcia konta usunięciu ulegną wszystkie informacje dotyczące aktywności Kupującego zapisane w ramach konta.
 10. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 2. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

§4 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania produktu;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 1 regulaminu.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno
  nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty
  Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części ceny zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia
  za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 7. Wysłanie zakupionego produktu następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 8. Zakupiony produkt jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania produktu, wraz z dołączonymi załącznikami,
  o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2 regulaminu.
 9. Sprzedawca może domagać się od Kupującego zwrotu kosztów zwróconej Sprzedawcy przesyłki z zamówionym produktem z powodu nieodebrania jej z miejsca wydania produktu przez Kupującego w terminie.

§5 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego (ust. 7-9 poniżej).
 2. Umowy zawierane przez konsumenta w e-sklepach należą do grupy umów zawieranych na odległość i są regulowane przepisami ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827).
 3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawie konsumenta treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym nie podlegają zwrotowi.
 4. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania produktu, w przypadku gdy umowa obejmuje wiele produktów dostarczanych osobno – od wydania ostatniego produktu. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy
  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, którego dotyczy odstąpienie od umowy, w tym koszty zwrotu produktu, jeśli ze względu na swój charakter nie mogą zostać w trybie zwykłym odesłane pocztą.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącego przedmiotem zwrotu w wyniku odstąpienia od umowy, które to zmniejszenie wartości jest wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu,
  a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 15. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym § 4 regulaminu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej.

§6 RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących Konsumentami z tytułu wad fizycznych
  i prawnych (rękojmia). Dla uniknięcia wątpliwości całkowite wyłączenie odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) dotyczy również Kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,
  gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej.
 2. Reklamacje dotyczące zamówienia złożonego w sklepie należy kierować na adres reklamacyjny wskazany § 1 pkt 3 regulaminu lub na adres e-mail: szkolenie.wiedza@gmail.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, adres do korespondencji, datę i numer Zamówienia, dowód zakupu reklamowanego produktu i przyczynę reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego w sposób wskazany w § 5 pkt 2 regulaminu. Sprzedawca o swojej decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji poinformuje osobę zgłaszającą reklamację
  w takiej formie w jakiej została ona zgłoszona na wskazany w niej adres, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa osoby zgłaszającej reklamację do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§7 Materiały online

 1. Po zakupie i jego opłaceniu kupujący otrzymuje instrukcję pobrania materiałów. 
 2. W przypadku ebooków materiały są dostępne do pobrania przez 48 h - następnie link ulega dezaktywacji, z linku do materiałów można skorzystać tylko jeden raz.
 3. W przypadku zakupu szkoleń online wraz z ebookiem materiały są dostępne do odtworzenia przy pomocy platformy gainzdesirevod.pl. Gwarantujemy dostęp minimum dwa lata od daty zakupu szkolenia.
 4. Z materiałów może korzystać jedynie osoba, która dokonała zakupów. 
 5. Na platformie gainzdesirevod.pl należy założyć konto wyłącznie na dane wskazane w zamówieniu produktu. Konta stworzone przy pomocy innych danych będą usuwane i blokowane. 
 6. Po stworzeniu konta na gainzdesirevod.pl i wpisaniu kodu dostępu do zakupionego szkolenia, kupujący otrzyma dostęp do treści video. Treści video mogą być odtwarzane przy pomocy jednego IP. IP jest widoczne w koncie klienta.  
 7. Materiały nie są przechowywane na koncie klienta w sklepie gainzdesire.pl.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób przechowywania materiałów w archiwach kupującego. Utracone przez kupującego materiały nie będą wysyłane ponownie.

§8 Dane osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe podawane przez kupujących w sklepie, w tym w procesie rejestracji i obsługi konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w sklepie, w procesie korzystania ze sklepu, w tym dokonywania zakupów w sklepie.
 2. Podanie danych osobowych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, które wymagają̨ podania danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia kupującemu korzystania ze sklepu, świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z kupującym umów sprzedaży produktów zamówionych przez kupującego w sklepie oraz prawidłowego wykonywania
  tych umów, a także ich rozliczenia, wypełniania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora oraz w celu identyfikacji nadawcy.
 4. Dane kupujących mogą być również przetwarzane dla celów analitycznych i statystycznych oraz w celach marketingu bezpośredniego, w szczególności związanych z przekazywaniem kupującym informacji handlowych lub marketingowych o produktach i usługach dostępnych
  w sklepie lub związanych z realizacją zamówionej usługi regularnego otrzymywania newslettera oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a także w celach związanych z badaniem satysfakcji – w ramach prawnie dozwolonego
  i uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupującego może stanowić, w zależności od sytuacji i celu przetwarzania danych, art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO.
 6. Kupujący w każdej chwili może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawiania, wydania ich kopii, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację
  kupującego lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, a także z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez wycofaniem zgody. Kupujący posiada
  również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Kupujący został poinformowany i akceptuje, że adresy e-mail udostępniane są na rzecz Administratora w procesie rejestracji konta przez kupującego lub w procesie składania zamówienia, dla zapewnienia możliwości komunikacji za pośrednictwem sklepu, w szczególności
  w kwestiach związanych w obsługą i utrzymaniem konta lub złożeniem i realizacją zamówienia, jak również, w przypadku wyrażenia przez kupującego odpowiedniej zgody, przesyłania kupującemu przez Administratora drogą elektroniczną na podany adres e-mail zamówionych
  informacji handlowych lub marketingowych, w tym ofert i innych podobnych komunikatów związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Administratora oraz subskrybowanego regularnego newslettera.
 8. Niezależnie od powyższych postanowień kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i analizowanie danych, które nie stanowią danych osobowych, zgromadzonych przez Administratora za pośrednictwem sklepu, dla celów statystycznych i analitycznych.
 9. W przypadku uzyskania zgody kupującego jego dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 10. Administrator zapewnia, że wypełnia wszelkie obowiązki wskazane w RODO, w szczególności, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych i ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych
  o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 11. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: szkolenie.wiedza@gmail.com lub adres korespondencyjnym.
 12. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w sklepie, w tym praw przysługujących Kupującemu na podstawie RODO znajdują się w Polityce Prywatności.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego przysługujących mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, ani nie może być również w ten sposób interpretowane.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  Zmiany wprowadzane będą w szczególności celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia
  - za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Uprawniony jest do zwrócenia
  się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-015), przy ul. Sienkiewicza 3 (adres strony internetowej: www.wiih.org.pl), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź uprawniony
  jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy
  internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 5. Ze Sprzedawcą można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: szkolenie.wiedza@gmail.com.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz regularnie otrzymywać darmową wiedzę i specjalne promocje tylko dla subskrybentów.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl